Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
               «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ»
Ιδρύεται σωματείο με τις διατάξεις του ΑΚ (άρθρο 78 και επ.) με την επωνυμία '' ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ" και έδρα τα Ιωάννινα.
Οι σκοποί του σωματείου αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος, αποκλείουν τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ειδικότερα είναι οι εξής:
Α) Η οικολογική προστασία της λεκάνης του ποταμού Αράχθου και των γειτονικών περιοχών, η ισορροπημένη ανάπτυξη της παραράχθιας ζώνης και των ορεινών όγκων της ευρύτερης περιοχής και η ανάδειξη της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής
Β)Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος συνολικά, σε επίπεδο πανηπειρωτικό ή και πανελλαδικό, και η συμμετοχή σε αντίστοιχες προσπάθειες
Γ) Η επιστημονική ενημέρωση για το περιβάλλον, η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, η διάδοση των αρχών της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης και η ανάδειξη της ιδέας του "ενεργού πολίτη" στα μέλη του συλλόγου, στους κατοίκους της περιοχής του Αράχθου αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο
Δ)Η ανάδειξη του πολιτιστικού προσώπου της περιοχής και του Ηπειρωτικού χώρου γενικότερα και η συμβολή στην πολιτιστική αποκέντρωση.
Η προώθηση των σκοπών αυτών θα γίνεται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκδρομών και περιηγήσεων, με παραγωγή εκπομπών ή έκδοση εντύπων, με την υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή με τη συμμετοχή του σωματείου σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες με τη συνεργασία με όσους φορείς ή άτομα έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με τη συμμετοχή σε δίκτυα οικολογικής και πολιτιστικής συνεργασίας, με την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και ανταλλαγών και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο, που θα κρίνει πρόσφορο η Γενική Συνέλευση του σωματείου.

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι και όσες αποδέχονται το καταστατικό και τους σκοπούς του. Για την εγγραφή των νέων μελών αποφασίζει το Δ.Σ. του σωματείου. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης το υποψήφιο μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση. Η προσφυγή ασκείται με έγγραφο προς τον γραμματέα του σωματείου εντός προθεσμίας 5 ημερών από τη γνώση της απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ.. Το σωματείο τηρεί μητρώο των μελών του.
Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το σωματείο, εφόσον το επιθυμούν και υποβάλλουν εγγράφως την παραίτηση τους προς το Δ.Σ..
Τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Έχουν το δικαίωμα λόγου και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του σωματείου. Υποχρεώνονται να καταβάλουν τα ποσά της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των οποίων αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την επιβολή πειθαρχικών ποινών στα μέλη, σε περίπτωση που αντιστρατεύονται τους σκοπούς του σωματείου, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή 3 τουλάχιστον μελών της Γ.Σ.. Ως ποινές προβλέπονται α) η έγγραφη παραίτηση και β) η διαγραφή σύμφωνα με το άρθρο 88 του ΑΚ. Σε περίπτωση διαγραφής, η απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.
Πόροι του σωματείου είναι τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών, τα έσοδα από τις κάθε είδους εκδηλώσεις του, τόκοι καταθέσεων, δωρεές και κληροδοσίες, επιχορηγήσεις και ενισχύσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιοιδήποτε άλλοι κριθούν κατάλληλοι από τη Γενική Συνέλευση.


Όργανα του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση(Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο(Δ.Σ.) και η Εξελεγκτική Επιτροπή(Ε.Ε.).
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, και είναι το κυρίαρχο όργανο του σωματείου. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα υπόλοιπα όργανα, κρίνει τον απολογισμό, διοικητικό και διαχειριστικό, του Δ.Σ. και την έκθεση της Ε.Ε., αποφασίζει για το πρόγραμμα δράσης, εκλέγει τα όργανα του σωματείου και αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του σωματείου. Στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. ανήκουν επίσης αποφάσεις σχετικές με τα μέλη (οικονομικές υποχρεώσεις μελών, επανεξέταση απορριπτικών αποφάσεων του Δ.Σ. για την εγγραφή ύστερα από προσφυγή του ενδιαφερόμενου, περιπτώσεις διαγραφών μελών) καθώς και με τη διεύρυνση των πόρων ή των μέσων του σωματείου, πέραν των ήδη ρητά αναφερόμενων στο παρόν καταστατικό.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του Μαΐου, και έκτακτα, όταν αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσουν το 1/4 των τακτοποιημένων οικονομικά μελών με έγγραφη αίτηση τους προς τον Γενικό Γραμματέα, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα συζήτησης. Στην τελευταία περίπτωση η σύγκλιση της Γ.Σ. πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 20 ημερών από την επιβολή αιτήσεως. Κατά την τακτική Γ.Σ. γίνεται ο απολογισμός, διοικητικός και οικονομικός, του Δ.Σ. και συζητείται το πρόγραμμα δράσης του σωματείου. Ανά διετία η τακτική Γ.Σ. εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
Η Γ.Σ. συγκαλείται με ευθύνη του Δ.Σ., το οποίο και αποφασίζει για τους τρόπους ειδοποίησης των μελών για τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να γίνει τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από τη  διεξαγωγή  της συνέλευσης.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται το 50% +1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός 14 το αργότερο ημερών με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη δεύτερη φορά η Γ.Σ. βρίσκεται αυτοδικαίως σε απαρτία όσα και αν είναι τα παρόντα μέλη. Στις περιπτώσεις όμως της τροποποίησης καταστατικού ή διάλυσης του σωματείου η απαρτία 50% +1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών είναι αναγκαία και στην επαναληπτική συνέλευση.


Τις εργασίες της συνέλευσης διευθύνει το Δ.Σ., το οποίο τηρεί και το αντίστοιχο βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Για προσωπικά θέματα η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας.
Αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 των παρόντων μελών απαιτείται στις περιπτώσεις τροποποίησης καταστατικού και διάλυσης σωματείου και τουλάχιστον 2/3 των παρόντων σε περίπτωση διαγραφής μέλους.
Οι εκλογές γίνονται κάθε 2 χρόνια, στο τέλος της τακτικής Γ.Σ. με ευθύνη 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, την οποία εκλέγει η Συνέλευση. Οι υποψήφιοι για Δ.Σ. και Ε.Ε. προτείνονται επί τόπου και σχηματίζονται κατάλογοι με αλφαβητική σειρά. Η ψηφοφορία είναι μυστική, με ψηφοδέλτια, και κάθε μέλος ψηφίζει μέχρι 5 υποψήφιους για το Δ.Σ. και μέχρι 3 υποψήφιους για την Ε.Ε. Στη συνέχεια γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και των ονομάτων των εκλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση για τον ορισμό της σειράς εκλογής. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει, με απλή πλειοψηφία, και για τυχόν ενστάσεις κατά της εγκυρότητας των εκλογών ή των ψηφοδελτίων, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι το τέλος της διαλογής. Για όλες τις πράξεις της η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρακτικό εκλογών στο βιβλίο πρακτικών του σωματείου. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συγκαλεί, επί τόπου ή το αργότερο εντός 7 ημερών, την πρώτη συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων οργάνων του σωματείου(Δ.Σ. και Ε.Ε.)
Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε 2 χρόνια, διοικεί το σωματείο και διαχειρίζεται την περιουσία του. Έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για κάθε θέμα πλην όσων, σύμφωνα με ρητές διατάξεις του παρόντος και της ισχύουσας νομοθεσίας, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το Δ.Σ. αποτελείται από 5 μέλη, τα οποία εξελέγησαν κατά τις εκλογές και συγκαλούνται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής. Στην πρώτη συνεδρίαση, την οποία διευθύνει ο πλειοψηφών σε ψήφους νεοεκλεγείς σύμβουλος, γίνεται η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα, με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.


Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά κάθε δίμηνο, έκτακτα δε όταν υπάρξει, κατά την κρίση του Προέδρου, ανάγκη ή το ζητήσουν 2 τουλάχιστον μέλη του, οπότε και πρέπει να συγκληθεί το αργότερο εντός 5 ημερών. Βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται 3 τουλάχιστον μέλη του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, όταν τον αναπληρώνει. Το Δ.Σ. τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη του.
Εάν κάποιο μέλος παραιτηθεί, ρητά ή και σιωπηρά, όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., ο Πρόεδρος καλεί τους επιλαχόντες των εκλογών, ώστε να συμπληρωθεί το Δ.Σ. με τις αναγκαίες αλλαγές στη συγκρότησή του.
Α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο έναντι των αρχών και των τρίτων, φροντίζει γενικά την προώθηση των σκοπών και την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του σωματείου και επιβλέπει τη διαχείρισή του. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες του. Μαζί με το γραμματέα υπογράφει την εξερχόμενη αλληλογραφία και μαζί με τον ταμία φροντίζει για την κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό στα δύο ονόματα (Προέδρου και Ταμία).
Β)Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος έχει, στην περίπτωση αυτή, τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Γ)Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ., το Μητρώο των μελών, το Πρωτόκολλο της αλληλογραφίας, συνυπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα και φυλλάσει το αρχείο και την σφραγίδα του συλλόγου.
Δ) Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις (βάσει διπλοτύπων αποδείξεων με τη σφραγίδα του σωματείου) και τις πληρωμές (βάσει των παραστατικών στοιχείων τρίτων). Κρατάει στα χέρια του ένα ποσό 100.000δρχ για τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου και καταθέτει τα επιπλέον χρήματα σε λογαριασμό, στο όνομα το δικό του και του Προέδρου, σε Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Το ανώτατο ύψος ποσού στα χέρια του ταμία μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Διατηρεί τα παραστατικά πληρωμών και εισπράξεων, ενημερώνει το Βιβλίο Ταμείου και είναι υποχρεωμένος να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία στην Εξελεγκτική Επιτροπή


Για την υποβοήθηση του έργου των μελών του Δ.Σ. μπορεί να συστήνει άτυπες επιτροπές για συγκεκριμένους σκοπούς, αποτελούμενους από μέλη του σωματείου με τη συμμετοχή 1 τουλάχιστον μέλους του Δ.Σ..
Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) ασκεί, για λογαριασμό της Γ.Σ., την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.. Για το σκοπό αυτό συντάσσει σχετική έκθεση με πρόταση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Δ.Σ.. Για το σκοπό αυτό συντάσσει σχετική έκθεση με πρόταση για την απαλλαγή ή όχι των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, η οποία και υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών. Για την άσκηση του ελεγκτικού της έργου έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε, και το Δ.Σ. έχει φυσικά την αντίστοιχη υποχρέωση να παράσχει, οποιοδήποτε παραστατικό, έγγραφο ή άλλο στοιχείο κρίνει η ίδια σκόπιμο.
Η θητεία της Ε.Ε. είναι διετής. Αποτελείται από 3 μέλη, τα οποία μετά την εκλογή τους και πρόσκληση της Εφορευτικής Επιτροπής συνέρχονται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία ενώ επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους, ο Πρόεδρος της Ε.Ε. καλεί τους επιλαχόντες, κατά σειρά επιτυχίας στις εκλογές, για την συμπλήρωση των κενών. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
Το σωματείο φέρει σφραγίδα με την επωνυμία του και την παράσταση της γέφυρας της Πλάκας επί του ποταμού Αράχθου, μνημείο άρρηκτα δεμένο με τη ζωή και τις μνήμες των ανθρώπων της περιοχής.
Τηρεί τα εξής βιβλία: Μητρώο μελών, Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ. και Δ.Σ., Βιβλίο ταμείου, Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και κάθε άλλο επιβαλλόμενο από το νόμο βιβλίο.
Για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του σωματείου απαιτείται απαρτία 50%+1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, ακόμη και στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, και αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση διαλύσεως, αντίγραφο του πρακτικού της Γ.Σ.


υποβάλλεται, με ευθύνη του τελευταίου Προέδρου, στο αρμόδιο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Με τη διάλυση του σωματείου η περιουσία του περιέρχεται αυτοδικαίως στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Το παρών καταστατικό, αποτελούμενο από 15 άρθρα, ψηφίσθηκε ομόφωνα από την ιδρυτική Γενική Συνέλευση του σωματείου, η οποία συνήλθε στα Ιωάννινα στις 9 Απριλίου 1977. Η Γενική Συνέλευση αναθέτει στην εκλεγείσα προσωρινή Δ.Ε. τη φροντίδα για την αναγνώριση του σωματείου και τη δημοσίευση του καταστατικού στο αντίστοιχο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
Ιωάννινα, 9 Απριλίου 1977


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου