Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Απευθυνόμαστε σε εσάς, κύριε Υπουργέ, ......

Η τελευταία μας προσπάθεια .........

( για όλους αυτούς που.. έκλαιγαν στα απομεινάρια του Γεφυριού της ΠΛΑΚΑΣ )

                                                                                ΙΩΑΝΝΙΝΑ  27/8/2014
                                                                                      Αρ. πρωτ: 7

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ   
Μιχαήλ Αγγέλου 18, 45332 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 41875
ΠΡΟΣ: Υπουργό πολιτισμού Κύριον ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
                 1. Περιφερειάρχη Ηπείρου Κύριον Καχριμάνη Αλέξανδρο
2. Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων
3. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων Ηπείρου
4. Δήμο Βορ. Τζουμέρκων
5. Κυρία Γεροβασίλη Όλγα Περιφ. Σύμβουλο
6. Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων

Θέμα: «Μελέτη αποκατάστασης Γέφυρας Πλάκας»

Κύριε Υπουργέ
Ο Νομάρχης κύριος Καχριμάνης Αλέξανδρος υπέγραψε την 20η.05.2005 Σύμβα­ση Ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης: «Γέφυρα Πλάκας - Μελέτη αποκατάστα­σης μνημείου, περιβάλλοντος χώρου και προσβάσεων» με τα συμπράττοντα Γραφεία Μελετών Γ .Παπαγεωργίου και λοιποί.
Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η μελέτη περιελάμβανε τρεις φάσεις: Α', Β' και Γ'. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης της μελέτης και την υποβολή των σχετικών προτάσεων, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων, διαβίβασε αυ­τές τις προτάσεις του μελετητή στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχν. Υπηρεσιών Ηπείρου (τότε 6η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων), προκειμένου να έχει τις απόψεις της δηλ. την έγκριση ή μη αυτών. Επειδή η Υπηρεσία δεν απα­ντούσε, η Περιφέρεια προχώρησε σε υλοποίηση των προβλεπομένων στην Α' φάση της μελέτης δηλ. σε επεμβάσεις αποκατάστασης, εξυγίανσης και στερέω­σης της ανωδομής της γέφυρας καθώς και στην κατασκευή υπερυψωμένης πρό­σβασης κατά μήκος της αριστεράς όχθης (κατάντι της γέφυρας).
 Η Β' φάση της μελέτης αφορά και το πλέον σημαντικό στοιχείο για την ασφά­λεια της γέφυρας: τη διερεύνηση των εδαφολογικών συνθηκών, την κατάσταση των βάθρων και τις επεμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν, ώστε να μην κιν­δυνεύει η γέφυρα και η στατικότητά της.
Ενώ η Α' φάση της μελέτης και των εργασιών αποκατάστασης περατώθηκαν το έτος 2008, η Β' φάση αυτής δεν προωθήθηκε. Κατά ανεξήγητο τρόπο η αδιαφο­ρία γι αυτό παρουσιάζεται από την πλευρά των υπηρεσιών του Υπουργείου σας (βλ. και συνημμένη επιστολή του Συλλόγου).
Ο Σύλλογος μας ο οποίος έχει πρωτοστατήσει προβάλλοντας την ανάγκη σωτη­ρία της γέφυρας, ανέμενε να προχωρήσει ο έλεγχος της Β' φάσης της μελέτης από την 6η Εφορεία Ν. Μνημείων - η οποία στο μεταξύ μετονομάστηκε σε Υπη­ρεσία Ν.Μ. και Τεχν. Υπηρεσιών Ηπείρου -.
 Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε και γραπτώς και προφορικώς στις αρμόδιες υπηρεσίες για την προώθηση. Ύστερα από πενταετή καθυστέρηση και κατόπιν αιτήματος μας, ο Περιφερειάρχης Κος Καχριμάνης συγκάλεσε σε σύσκεψη όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή την 19η.6.2013, για να εξεταστεί το όλον πρόβλημα.
Στη σύσκεψη αυτή συμφωνήθηκε να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες, (ασήμα­ντης δαπάνης) ώστε να περαιωθεί η τελική διατύπωση της μελέτης και να προω­θηθεί για την έγκριση της αρμοδίως. Δυστυχώς μέχρι σήμερα (16 μήνες αργότε­ρα) καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί για το θέμα αυτό.
Απευθυνόμαστε σε εσάς, κύριε Υπουργέ, το ενδιαφέρον του οποίου αναμένου­με να συντελέσει στην περαίωση της υπόθεσης αυτής για την σωτηρία της γέ­φυρας της Πλάκας, η οποία όπως γνωρίζεται αποτελεί ανεκτίμητο αρχιτεκτονι­κό στολίδι για την περιοχή των Τζουμέρκων αλλά και όλης της Ηπείρου. Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

Με τιμή
Για το Δ.Σ
                                                              Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γραμματέας
                              
                    Κων/νος Δημητρίου                                    Ιωάννης Ντούρος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου